top of page

תעלומת רחפני התאורה מעל חאן אל-אחמר: "מפחידים את הילדים" | תיעוד

אלישע בן קימון

14 ביולי 2021

בימים האחרונים מטיסים אלמונים רחפנים, שככל הנראה גם מצלמים, בגובה נמוך מעל מבני המגורים של שבט הג'האלין. לעתים הרחפנים מופעלים גם בלילות ומאירים בעוצמה את הצריפים והאוהלים. "פוגעים לנו בפרטיות. איך אישה צריכה להתנהג בתוך האוהל כשהיא מתלבשת ואז מגיע הרחפן?"

bottom of page