top of page

Acerca de

הסיפור של ידידי הג'האלין

תמונה בעמוד ידידי הג'האלין

צילום: נדב יניב

"ידידי הג'האלין" היא קבוצת מתנדבים שהוקמה ב-2017 למען העלאת המודעות למצבן של קהילות הג'האלין הבדואיות במדבר יהודה, ולקידום מעמדן בהסכמה תוך מתן שוויון זכויות והזדמנויות מלא לבני השבט. הקבוצה איננה גוף פוליטי. מסיבה זו הקבוצה אינה מנסה לקדם פתרון מדיני ספציפי. הקבוצה חרטה על דגלה שוויון זכויות מלא לקהילות הג'האלין במדבר יהודה, ודוחה כל מציאות שבה תחת אותו שלטון יהיו זכויות שונות לאוכלוסיות שונות.
הקבוצה עוזרת לבני שבט הג'האלין במצוקות ההישרדות, בהתמודדותם מול האכיפה הסלקטיבית וההתנכלויות של עמותות ימין קיצוניות ושכניהם היהודים. פעילות הקבוצה נרחבת וכוללת בין השאר תמיכה ביוזמות של עידוד פרנסה, הגנה על זכויות המשפחות למול הרשויות, עזרה נקודתית למשפחות נזקקות, פיתוח תיירות וסיורי היכרות,

bottom of page